Regulamin

Produkty oraz usługi oferowane na stronie są sprzedawane są przez Fundację Kanał Studencki z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7831892631, REGON:52706599700000, KRS: 0001072173, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

w dalszej części regulaminu jako Fundacja.

Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail kontakt@kanalstudencki.pl

I. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Fundację;
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Fundacja, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Fundacji);
 4. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktów fizycznych, elektronicznych, bądź usług oferowanych przez Fundację, tj.osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Fundacją;
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Produkt – jest to produkt, bądź usługa oferowane przez Fundację na stronie, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży;
 8. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 9. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 10. Usługa – usługi świadczone przez Fundację, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. webinaria;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
 12. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Fundację.

II. Najważniejsze informacje

 1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu, lub usługi.
 2. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży produktów elektronicznych zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności. Po zawarciu umowy, Fundacja przesyła Klientowi także jej warunki.
 4. Umowa sprzedaży produktów fizycznych oraz usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Fundację przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Fundacja przesyła Klientowi także jej warunki.

III. Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkt fizyczny, elektroniczny oraz usługi można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, karty płatniczej lub kredytowej, BLIK, Przelewy24, Apple Pay oraz Google Pay.
 3. W zależności od wybranego produktu lub usługi, płatności należy dokonać:
  1. niezwłocznie po złożeniu zamówienia;
  2. jednorazowo lub w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności;
  3. w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

Informacja o terminie płatności za produkt bądź usługę każdorazowo wskazana jest w opisie produktu/usługi.

 1. W celu zakupu produktów/usług należy:
  1. wybrać produkt/usługę, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,
  2. po wybraniu produktów/usług, należy wskazać wymagane informacje (np. sposób dostawy oraz formy płatności),
  3. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty/usługi, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
  4. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
  5. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności w sposób przewidziany dla tego modelu płatności.

IV. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

 1. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu/usługi, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu.

Kiedy otrzymam produkt fizyczny?

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Fundację terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 3. Fundacja wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
  1. terminu przygotowania zamówienia przez Fundację w dniach roboczych oraz
  2. terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 2. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Fundacji. Po odesłaniu zostanie ustalony
  z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 3. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu odbioru.
 4. Na wyraźną, pisemną prośbę Klienta Fundacja wystawia fakturę VAT dotyczącą zamówienia.
 5. Wysyłka produktów jest możliwa wyłącznie na terenie Polski.

Kiedy otrzymam produkt elektroniczny?

 1. Zakupiony produkt będzie udostępniony Klientowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności. Zakupiony produkt będzie dostępny do pobrania bezpośrednio ze strony, a także zostanie wysłana wiadomość e-mail do Klienta z linkiem, pod którym można pobrać zakupiony produkt.
 2. W przypadku produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty, w ramach których treści/materiały z uwagi na specyfikę produktu będą udostępniane systematycznie – produkt ten zostanie udostępniony Klientowi zgodnie z przewidzianym harmonogramem.
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do platformy, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsca niezwłocznie po zakupie.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy), bądź paragon w wersji elektronicznej, które zostają przesłane do Klienta automatycznie.

Webinary (na żywo) oraz nagrania z webinaru

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do webinaru, Fundacja umożliwia Użytkownikowi udział w webinarze.
 2. Użytkownik otrzyma link do platformy, na której będzie odbywał się webinar w terminie wynikającym ze specyfiki i opisu produktu (nie później niż przed rozpoczęciem webinaru).
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do nagrania z webinaru Użytkownik otrzyma dostęp do nagrania niezwłocznie po zakończeniu webinaru – jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia.
 4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Fundacji (m.in. siła wyższa, problemy techniczne związane z internetem niezależne od Fundacji i podmiotów współpracujących), niemożliwe będzie przeprowadzenie webinaru w ustalonym terminie, nagranie z webinaru zostanie udostępnione niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia webinaru.
 5. Dostęp do nagrań z webinaru jest udzielany bezterminowo (o ile z opisu produktu nie wynika inaczej).

Realizacja usług

 1. W przypadku zakupu innej usługi, niż wskazana powyżej, zostanie ona zrealizowana po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu, ceny oraz terminu jej realizacji przez Klienta z Fundacją.

V. Darowizny

 1. Klienci mają możliwość dokonania darowizny finansowej na rzecz Fundacji.
 2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia.
 3. Darowizna może zostać dokona w formie przelewu tradycyjnego bądź z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznych.
 4. Klienta wyraża wolę przekazania darowizny, o której mowa w ust. 1 poprzez wskazanie własnej kwoty lub poprzez akceptację jednej z dostępnych opcji.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności elektronicznych po wskazaniu kwoty (lub wyboru jednej z dostępnych opcji) i kliknięciu w przycisk „wspieram” lub przycisku o analogicznym brzmieniu, Klient zostanie przekierowany na platformę Przelewy24.
 6. Przekazana przez Klienta darowizna jest bezzwrotna za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w rozdziale VII Regulaminu.

VI. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)

 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy nie dotyczą darowizn dokonanych na rzecz Fundacji, o których mowa w rozdziale V Regulaminu.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Fundację o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Fundację o utracie prawa odstąpienia od umowy
  2. o świadczenie usług, jeżeli Fundacja wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Fundację utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Fundacja dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych usług lub produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Fundacji wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Fundacja wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Fundacja niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
 7. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

Warunki techniczne:

 1. Fundacja oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Fundacja nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych i usług on-line, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku gdy zakupiony produkt zawiera dostęp do np. ról na serwerze Discord lub do udziału w transmisjach w formie transmisji online za pomocą określonej platformy, do korzystania z produktu, konieczne będzie uzyskanie przez Użytkownika dostępu do ww. platform / posiadanie aktywnego konta na Discord.
 5. W przypadku zakupu usługi, może być konieczne posiadanie dostępu do programu umożliwiającego jej realizację (np. Webex lub innego programu wskazanego przez Fundację).
 6. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, *png, *jpg, PowerPoint, Klient musi posiadać dostęp do programów, które obsługują wymienione pliki.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Fundacji nie stanowią oferty Fundacji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Klient jest spoza Polski, powinien poinformować o tym fakcie, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Fundacją.
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr 
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 6. W sprawach objętych niniejszym Regulaminem stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w przypadku konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumenta – ustawę o prawach konsumenta lub odpowiednie przepisy prawa właściwe ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 


Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (O ILE DOTYCZY)

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:

Fundacja Kanał Studencki z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7831892631, REGON:52706599700000, KRS: 0001072173, e-mail: kontakt@kanalstudencki.pl Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Fundacja Kanał Studencki, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Fundacja Kanał Studencki z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, KRS: 0001072173

Odstępuję od umowy z dnia*…polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

*uzupełnić